معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت منصوب شد

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت منصوب شد