خیلی از بحران‌ها به‌خاطر تصمیمات غلط گذشته است / دانشجویان عملکرد ۱۰۰ روزه دولت را ارزیابی کنند

خیلی از بحران‌ها به‌خاطر تصمیمات غلط گذشته است / دانشجویان عملکرد ۱۰۰ روزه دولت را ارزیابی کنند