گروسی: در دیدار با اسلامی به تقویت بیانیه تهران پرداختیم