تأکید سرپرست حجاج ایرانی بر پیگیری مشکلات زائران اربعین