دمشق: از هر گونه همگرایی بین ایران و کشورهای عربی استقبال می‌کنیم