بانک‌ها درخواستی برای توافق بازخرید معکوس ارسال نکردند