چند درصد افراد ۱۵ سال به بالا از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند؟

چند درصد افراد ۱۵ سال به بالا از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند؟