حقی که حجاریان مخالف اعطای آن به رئیسی است!/ بیشترین تعداد امنیتی‌ها، روحانیون و نظامیان در کدام دولت بودند؟!