متأسفانه «تَرک فعل‌» در قانون، جرم تلقی نشده است

متأسفانه «تَرک فعل‌» در قانون، جرم تلقی نشده است