نگرانی رژیم صهیونیستی؛ لبنان قوی در کنار مرزهای فلسطین اشغالی