کدام قرص با افزایش خطر نارسایی قلبی مرتبط است؟

کدام قرص با افزایش خطر نارسایی قلبی مرتبط است؟