سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومبسته بندی ادویه جات و انواع مواد …شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسی

مبادا کسی که در اولویت نیست واکسن تزریق کند!