چرا آمریکا به تهدید متوسل شد؟

چرا آمریکا به تهدید متوسل شد؟