رئیس‌ قوه قضاییه درگذشت مادر آیت‌الله شب‌ زنده‌ دار را تسلیت گفت