مدافع میلان ادامه فصل را از دست داد

مدافع میلان ادامه فصل را از دست داد