علل محرک سکته مغزی از چیست؟

علل محرک سکته مغزی از چیست؟