اعضای شورای عالی بورس به جای فعالیت در بانکهای خصوصی در فکر میلیونها سهامدار باشند

اعضای شورای عالی بورس به جای فعالیت در بانکهای خصوصی در فکر میلیونها سهامدار باشند