آیا تست PCR می تواند اُمیکرون را تشخیص دهد؟

آیا تست PCR می تواند اُمیکرون را تشخیص دهد؟