رئیس جمهور: مناطق آزاد نباید به مرکز واردات کالا تبدیل شود