والدین برای رفع اشکال دانش آموزان برنامه‌ریزی کنند