مانعی برای توسعه روابط ایران با ترکمنستان وجود ندارد