بیش از ۸۱ درصد مردم هرمزگان واکسن کرونا را دریافت کردند