جلسه دادگاه رسیدگی به سانحه پرواز PS۷۵۲ اوکراین برگزار شد

جلسه دادگاه رسیدگی به سانحه پرواز PS۷۵۲ اوکراین برگزار شد