موضع رهبری درباره لغو تحریم‌ها صریح و غیرقابل تفسیر است

موضع رهبری درباره لغو تحریم‌ها صریح و غیرقابل تفسیر است