نور قرمز صبحگاهی چه تاثیری در بینایی دارد؟

نور قرمز صبحگاهی چه تاثیری در بینایی دارد؟