آغاز جام عرب با فغانی؛ توقف برانکو در دقیقه ۹۸ مقابل حریف ایران

آغاز جام عرب با فغانی؛ توقف برانکو در دقیقه ۹۸ مقابل حریف ایران