برنامه وزیر نیرو برای افزایش ۵۲۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق

برنامه وزیر نیرو برای افزایش ۵۲۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق