ترمیم رابطه با ملت، نجات هزاران ایرانی، کارآمدی مسئولان، آرامش مردم

ترمیم رابطه با ملت، نجات هزاران ایرانی، کارآمدی مسئولان، آرامش مردم