سخنگوی ناجا برکناری سردار اشتری را تکذیب کرد

سخنگوی ناجا برکناری سردار اشتری را تکذیب کرد