سهم دربی‌های مهم جهان از تساوی«بدون گل» چقدر است؟

سهم دربی‌های مهم جهان از تساوی«بدون گل» چقدر است؟