چرا فراعنه مصر از ساختن اهرام دست کشیدند؟

چرا فراعنه مصر از ساختن اهرام دست کشیدند؟