خاندوزی: ما میراث‌دار کسری‌ها و بی‌انضباطی‌ها هستیم