مشوق‌هایی که کودک را به سمت فراگیری قرآن سوق می‌دهد