تهران و ۱۴ مرکز استان دیگر در وضعیت آبی کرونا

تهران و ۱۴ مرکز استان دیگر در وضعیت آبی کرونا