با پایین آمدن هموگلوبین خون مصرف این مواد غذایی توصیه می‌شود