سوغات رئیسی از عشق‌آباد چه بود؟

سوغات رئیسی از عشق‌آباد چه بود؟