علت رقابت‌ها و دعوای بچه‌ها چیست؟

علت رقابت‌ها و دعوای بچه‌ها چیست؟