چرا سمورهای دریایی در آب‌های سرد، گرم می‌مانند؟

چرا سمورهای دریایی در آب‌های سرد، گرم می‌مانند؟