چه کسی مشمول سربازی است؟

چه کسی مشمول سربازی است؟