ثواب زیارت امام حسین(ع) از راه دور به روایت امام صادق(ع)