گزارش فرماندار خدابنده از خسارت زلزله/وقوع دو زلزله در بزینه‌رود

گزارش فرماندار خدابنده از خسارت زلزله/وقوع دو زلزله در بزینه‌رود