شناسایی ۳۶۰۳ بیمار جدید کرونایی/ ۸ استان بدون فوتی

شناسایی ۳۶۰۳ بیمار جدید کرونایی/ ۸ استان بدون فوتی