گرایی: قول و قرارم با شهید ارزشمندتر از طلای جهان است