معاون ‌وزیر بهداشت: موج پنجم کرونا گستردگی بیشتری دارد