پاتوسی به شرایط ایده آل نرسد جریمه سنگین می شود

پاتوسی به شرایط ایده آل نرسد جریمه سنگین می شود