بردیایی که از سعادت دور شد/ پدیده والیبال یا دستگاه چاپ اسکناس؟