خطر مرگ ۲۰ برابری با ابتلا هم زمان به این دو بیماری

خطر مرگ ۲۰ برابری با ابتلا هم زمان به این دو بیماری