باید از ظرفیت‌های خراسان شمالی به خوبی استفاده شود

باید از ظرفیت‌های خراسان شمالی به خوبی استفاده شود