چرا سربازی حرفه‌ای اجرا نمی‌شود؟

چرا سربازی حرفه‌ای اجرا نمی‌شود؟