شُبهه سازمان سنجش درباره صلاحیت علمی دانشجویان محلی از اعراب ندارد

شُبهه سازمان سنجش درباره صلاحیت علمی دانشجویان محلی از اعراب ندارد